BYTOVÝ SÚBOR PARKOVÁ

Aktuálny stav projektu Návrh obytného súboru
Rok 2020
Rozsah 1640m2
 

Pri tvorení urbanistickej koncepcie návrhu sa prihliadalo na existujúcu okolitú zástavbu, no nemenej dôležitým sa stalo zohľadnenie dobového kontextu v nadväznosti na historické formy, nachádzajúce sa v susediacom okolí riešeného pozemku. Podporenie vizuálnej exponovanosti Csákyho paláca z Parkovej ulice dalo jasné smerovanie osadeniu novonavrhovanej urbanistickej štruktúry tak, aby objem bytového domu nevytváral pevnú vizuálnu bariéru v mieste vstupu na pozemok so samotným Csákyho palácom. Dôležitú úlohu plní existujúca zeleň na pozemku, ktorú sa návrh snaží rešpektovať v najväčšej možnej miere

KLIENT
mesto Bratislava

MIESTO
Bratislava m.č. Ružinov

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Architektonická štúdia

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

 

Návrh obytného súboru je tvorený dvoma rezidenčnými budovami a centrálnou jednopodlažnou hmotou uprostred, s ťažiskovou zónou pre komunitné aktivity. Efektívne využitie urbanistických regulatívov podnietilo vznik bytového súboru s 24 bytovými jednotkami  – 14 x 1i BYT a 10 x 2i  BYT. Počet parkovacích miest vytvorených na pozemku = 13 p.m..  Architektonická koncepcia interpretuje dva rezidenčné objekty so šikmými strechami tak, aby formulovanie nových hmôt zohľadňovalo okolitú urbanistickú štruktúru a to nielen svojou mierkou a formou, ale v neposlednom rade aj materiálovým riešením.                                                                                                     

Považuje sa za nevyhnutné v návrhu poukázať na ekologický postoj s dôrazom na elimináciu environmentálnej záťaže. V rámci týchto opatrení sa navrhuje v riešenom území použiť na spevnené plochy materiál nebrániaci vsakovaniu dažďovej vody,  vytvoriť lokálne jazierko na zachytávanie prebytočnej dažďovej vody, vnímať strechu objektov ako 5. fasádu s extenzívnou vegetačnou strechou, využívať solárnu energiu, vytvoriť hospodársku časť, v ktorej budú mať obyvatelia priestor na pestovanie plodín a i.                                                              

Programová náplň návrhu odzrkadľuje potreby seniorov pre ich aktívny život v komunite. Preto sa okrem súkromných bytových priestorov v návrhu kladie dôraz na plnohodnotné spoločenské zázemie. Komunitné priestory situované na prízemí plynule presahujú z interiéru do exteriéru. Diferencujú sa na viaceré samostatné funkčné aj priestorové celky, s potenciálom pre činorodý život v komunite.

Pri návrhu urbanizmu vychádzame z typickej okolitej zástavby blokového charakteru s vnútorným dvorom. S cieľom sprístupniť dvor širšej verejnosti, členíme hmotu na 5 menších objektov, medzi ktorými vznikajú atraktívne priechody do vnútorného dvora. Objekty orientované k Jesenského ulici kopírujú uličnú čiaru, pričom prostredný objekt sme osadili priamo na jej hranicu. Všetky komunikácie sú exteriérové a prepájajú objekty medzi sebou. Vzhľadom na menšiu podlahovú plochu bytov, navrhujeme komunitné terasy a pavlače rozšírené o pobytovú plochu. Podporíme tým sociálny život v bytovom dome a nadviazanie bližších medziľudských vzťahov jeho obyvateľov.

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás